§ 1. Navn

Klubbens navn er: Seilskøyteklubben Colin Archer.

§ 2. Formål, virkemåte

Klubbens formål er å:

  • fremme interessen for tradisjonelle dekkede bruksbåttyper av tre med seil som hovedfremdriftsmiddel, og andre seilbåter som passer inn i klubbmiljøet.
  • fremme interessen for at restaurering og nybygging av disse båttyper skjer etter mest mulig originale tegninger, dimensjoner og materialer for båttypen.
  • fremme interessen for tur og regattaseiling med nevnte båttyper.
  • skape et hyggelig båtmiljø også i vinterhalvåret.
  • ivareta klubbens og medlemmenes spesielle interesser innen båt- og seilsport.

§ 3. Ordinært Medlemskap / Medlemmenes rettigheter

Den som alene eller sammen med andre, kvalifiserer til medlemskap etter 'Retningslinjer for vurdering av båter ved opptak som medlem', godkjent av Årsmøtet, herunder også familiemedlemmer, eier eller har ansvar for en båt som nevnt i § 2, 1. ledd, kan tas opp som medlem i klubben. Det kan være max. 6 medlemmer pr. båt.

Medlemskap søkes på søknadsskjema godkjent av styret. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Når søkeren tas opp som medlem, skal det kreves en særskilt innmeldingsavgift. Flere personer med ulike postadresser kan registreres som medlem 'under' samme båt. Ordinære medlemmer kan etter 20 års ansiennitet fortsette med ordinært medlemskap selv uten båt.

Styret kan tildele æresmedlemskap til enkeltmedlemmer etter forslag fra ett eller flere medlemmer.

§ 3. 1 Medlemmenes rettigheter

Et medlem har rett til å stemme, kan velges til tillitsverv og har rett til å føre klubbens stander på sin registrerte båt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4. Andre Medlemskategorier.

Vennemedlem:
Alle som er interessert i klubbens arbeid kan bli vennemedlem. Vennemedlem betaler kontingent, men har ikke stemmerett på årsmøtet og har ikke rett til å føre klubbens vimpel. Som vennemedlem kan en ha verv som komitémedlem.

Inviterte medlemmer:
Årsmøtet kan meddele medlemskap som invitert medlem til institusjoner eller enkeltpersoner. Inviterte medlemmer betaler ikke kontingent og har like rettigheter som vennemedlemmer.

§ 5. Opphør av medlemskap

Utmelding av klubben må skje skriftlig, og kontingenten for utmeldingsåret må være betalt.

Hvis et medlem overdrar sin registrerte båt , opphører medlemskapet senest 2 år etter utgangen av overdragelsesåret.

Medlem som ikke betaler kontingent innen siste purrefrist, kan strykes som medlem.

Medlem som med sin adferd virker til skade for klubben eller ikke retter seg etter klubbens vedtekter og vedtak kan ekskluderes fra klubben etter varsel. Eksklusjonsavgjørelsen kan ankes inn for første ordinære årsmøte.

§ 6. Årsmøte

Årsmøte for klubben skal holdes hvert år i november i Osloområdet. Skriftlig innkalling med saksliste, innkomne forslag med styrets innstilling og annet som skal behandles på årsmøtet, sendes medlemmene med minst 3 ukers varsel. Forslag som skal behandles av årsmøtet, må være sendt styret før 1. oktober. Styret legger forslaget frem for årsmøtet med sin innstilling.

Årsmøtet ledes av styrets leder eller av en ordstyrer oppnevnt av årsmøtet.

Årsmøtet skal:

-        godkjenne årsberetning og regnskap,
-        fastsette neste års kontingent og eventuelle særskilte avgifter,
-        behandle forslag som er lagt frem i innkallelsen,
-        velge: 
a.   Styret: leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem som også skal virke som leder i Tur- og regattakomitèen, styremedlem som også skal virke som leder i Møte- og arrangementskomitèen.
b.   Komitéer:   2 medlemmer til Tur- og regattakomitèen og 1 medlem til Møte- og arrangementskomitèen.
c.  Revisorer:   2 revisorer.
d.  Valgkom.:   Leder, 2 medlemmer.

Komitémedlemmene under punkt b. er varamedlemmer til styret. Det er ønskelig at ca. halvparten av tillitsvervene er på gjenvalg. Ingen bør velges til samme tillitsverv i styret eller som revisor i mer enn 4 år sammenhengende. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer telles opp og tas hensyn til. Et valg foregår enkeltvis. Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst én stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet kan gjøre vedtak med det antall medlemmer som har møtt frem. Hvert medlem har én stemme. Stemme kan kun avgis ved personlig fremmøte. Et vedtak er gyldig når det er fattet med et flertall av de avgitte stemmene, med unntak av bestemmelser som kommer inn under § 10 og 11.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling skjer som for ordinært årsmøte med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter og som er nevnt i innkallingen.

§ 8. Styret

Styret leder klubbens virksomhet slik vedtektene og årsmøtet fastsetter. Styret fastsetter ansvarsområdet for hvert av styremedlemmene og for Tur- og regattakomitèen og Møte- og arrangementkomitèen.

Styret kan oppnevne utvalg og fastsette mandat for disse. Styrets vedtak er gyldig når minst 4 stemmer for det. Styret fører protokoll fra årsmøter og styremøter og register over medlemmer og båter i klubben.

§ 9. Arrangementer

Styret fastsetter når klubben skal holde medlemsmøter, båtsamlinger, regattaer, fester og andre arrangementer. Arrangementene gjøres kjent for medlemmene med minst 3 ukers varsel hvis dette er mulig. Arrangementene er åpne for medlemmer med mannskap og gjester.

Ved regattaer som klubben arrangerer, eller er med på å arrangere, kan styret fastsette en klasseinndeling for båtene. Styret kan også ved spesielle regattaer sette krav til båtenes utstyr.

§ 10. Vedtektsendringer

Klubbens vedtekter, herunder også retningslinjer, kan endres på et årsmøte hvis 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer skal fremgå av innkallingen til årsmøtet. § 10 og § 11 i vedtektene kan ikke endres.

§ 11. Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall og når forslag om oppløsning fremgår  av innkallingen til årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt, skal det holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere. Klubben oppløses hvis det ekstraordinære årsmøtet gjør vedtak om dette med minst 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Ved oppløsning skal klubbens arkiv og eiendeler tilfalle Norsk Sjøfartsmuseum, og benyttes til bevaring av båttyper som klubben representerer.

Hva skjer?

26. juni - 30. juni
Nordisk Skutträff
6. juli - 28. juli
SSCAs samseilas
18. juli - 21. juli
Forbundet Kystens landsstevne
2. august - 4. august
Colin Archer havnefestival
8. august - 11. august
Risør Trebåtfestival
31. august
Hollændern
8. september - 15. september
Limfjorden rundt
21. september
Toddyseilasen
26. september - 29. september
Nordisk Gaffelriggseminar
19. oktober
Regatta Arisholmen
23. november
SSCA årsmøte

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg